I. DISPOZIŢII GENERALE.

DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI.

 

1.1. Asociaţia obştească «Centrul Naţional al Romilor » (în continuare - Asociaţia), este o asociaţie obştească, non-profit, benevolă, care îşi  desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

 

1.2. Denumirea completă : Asociaţia Obştească Centrul Naţional al Romilor

 

1.3. Asociaţia activează în conformitate cu actele juridice internaţionale, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova, Constituţia Republicii  Moldova, Codul civil, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, legislaţia în  vigoare şi prezentul Statut.

 

1.4. Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească”.

 

1.5. Asociaţia este  persoană  juridică,  dispune de antet, ştampilă, bilanţ autonom, şi deţine dreptul de a deschide în modul stabilit de lege conturi bancare atît în instituţiile financiare din Republica Moldova, cît şi în instituţiile financiare străine.

 

1.6. Asociaţia poate avea filiale şi reprezentanţe atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în străinătate şi poate intra cu drept de membru în componenţa altor asociaţii obşteşti. Asociaţia are dreptul să adere la organizaţii internaţionale (neguvernamentale, non-profit), să stabilească contacte şi legături internaţionale directe, să încheie acorduri corespunzătoare, precum şi să participe la evenimente, care nu contravin obligaţiunilor internaţionale asumate de Republica Moldova.

 

1.7. Asociaţia nu desfăşoară agitaţie pro sau contra  partidelor politice, organizaţiilor social-politice,  blocurilor si  candidaţilor aparte. Asociaţia poate contribui prin activitatea sa la realizarea obiectivelor şi sarcinilor importante şi utile din punct de vedere social de către organele autorităţilor publice.

 

1.8. Asociaţia va avea o durată de activitate nelimitată în timp.

 

1.9. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii  Moldova. Sediul Asociaţiei: mun. Chişinău, str. Al Hajdău 95 „A”

 

1.10. Asociaţia dispune de contabilitate proprie şi întocmeşte bilanţurile prevăzute de lege.

 

1.11. Asociaţia poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu toate bunurile proprii care pot fi urmărite. Asociaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiunile şi îndatoririle pe care şi le asumă membrii Asociaţiei, precum şi membrii Asociaţiei nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Asociaţiei.

 

1.12.  Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Asociaţiei, iar Asociaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiunile statului.

 

1.13. Asociaţia stabileşte de sine stătător direcţiile de dezvoltare, îşi planifică independent activitatea şi îşi alege mijloacele legale de realizare a obiectivelor propuse.

 

1.14. Asociaţia decide de sine stătător în probleme de angajare şi eliberare din funcţie a lucrătorilor, precum şi în cele ce vizează formele şi cuantumul  retribuţiei şi sporurilor. Colaboratorii Asociaţiei sunt angajaţi în funcţie în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.

 

II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

 

Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

 

Asociaţia este liber să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

 

Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

 

Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

 

III. SCOPURILE ŞI SARCINILE ASOCIAŢIEI

 

3.1. Asociaţia îşi propune următoarele scopuri:

- realizarea şi apărarea drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a   altor  drepturi  şi  libertăţi  legitime ale cetăţenilor romi;

- propagarea valorilor democratice, dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor de origine romă;

- ocrotirea sănătăţii populaţiei de etnie romă;

- contribuirea la educarea civică a tinerilor romi;

- sensibilizarea opiniei publice referitor la problemele cu care se confruntă populaţiade etnie romă din Republica Moldova;

- promovarea valorilor general-umane în rîndurile romilor;

- apărarea drepturilor omului şi dezvoltării libere a personalităţii, respectând etica Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în practică apărând şi garantând dreptul individului şi al naţiunii la viaţă, libertate, prosperitate socială şi economică, sănătate, cultură, o calitate înaltă a vieţii;

 

3.2. Pentru atingerea scopurilor statutare, Asociaţia va realiza următoarele sarcini:

- executarea diferitor proiecte de activitate îndreptate spre colaborarea internaţională;

-   acordarea de ajutor copiilor, bătrânilor, bolnavilor, invalizilor, săracilor de origine romă;

-   acordarea de ajutor în cazul calamităţilor naturale pentru populaţia romă;

- elaborarea şi popularizarea experienţelor de activitate şi valorilor democraţiilor contemporane în rândul populaţiei rome, prin elaborarea unor programe sociale, economice, educative, culturale, de instruire;

- stimularea iniţiativei şi manifestărilor culturale favorabile pentru individualizarea  valorilor şi tradiţiilor milenare ale civilizaţiei rome;

-   stimularea călătoriilor şi schimbului cultural pentru îmbunătăţirea dezvoltării intelectuale a tinerilor romi.

-  colaborarea în scopul realizării programelor sociale şi umane de o deosebită importanţă;

- combaterea diverselor forme de discriminare în societate şi promovarea înţelegerii, încrederii, prieteniei;

-  acordarea asistenţei consultative şi informative în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

- organizarea sondajelor de opinii şi studiilor de monitorizare în domeniile de activitate ale Asociaţiei

 

3.3. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor propuse, Asociaţia este în drept să:

  • reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice şi în raporturi cu terţii;
  • asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
  • fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
  • desfăşoare activitate editorială;
  • difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
  • obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
  • încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
  • participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
  • încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
  • să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv.

3.3. În conformitate cu art. 188, al. 1 al Codului Civil al Republicii Moldova, Asociaţia este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut.

 

3.4. Asociaţia poate participa la concursuri si evenimente naţionale şi internaţionale în  vederea obţinerii de dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse din străinătate, din partea fundaţiilor şi organizaţiilor naţionale, străine şi internaţionale, precum şi de la persoane particulare.

 

IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

4.1. Membri ai Asociaţiei pot deveni persoane fizice - cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, de etnie romă, precum şi persoane juridice-asociaţii obşteşti, interesate în  realizarea  obiectivelor şi sarcinilor  statutare ale Asociaţiei. Calitatea de membru se obţine prin decizia Consiliului de Administrare şi aprobarea ulterioară de către Adunarea Generală. După înregistrarea Asociaţiei, fondatorii acesteia devin de plin drept membri ai Asociaţiei, titulari ai drepturilor şi obligaţiilor respective.

 

4.2. Membrii  Asociaţiei au dreptul:

- să participe cu drept de vot la Adunarea Generală;

- să participe la examinarea şi luarea deciziilor;

- să participe la acţiunile şi activităţile Asociaţiei;

- să aibă acces la informaţia privind activitatea Asociaţiei;

- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

- să participe la activitatea organelor de conducere a Asociaţiei;

- să se retragă liber din  componenţa Asociaţiei în baza unei cereri scrise prealabile.

 

4.3.  Membrii Asociaţiei sunt obligaţi:

-  să respecte Statutul şi să se conformeze deciziilor Adunării Generale, ale Consiliului de Administrare, Preşedintelui Asociaţiei şi Cenzorului;

- să contribuie activ şi să participe personal la realizarea sarcinilor şi obiectivelor Asociaţiei;

- să achite taxele de înscriere;

- să se abţină de la orice acţiuni ce ar aduce daune Asociaţiei;

- in caz de necesitate, să asigure suport informaţional şi de altă natură privind activitatea Asociaţiei

- să promoveze sarcinile şi scopurile Asociaţiei.

 

V. ORGANELE DE CONDUCERE

ATRIBUŢIILE ŞI MODUL DE CREARE

 

5.1. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală. Adunarea Generală se convoacă în şedinţă nu mai rar decît o dată pe an. Ziua, locul convocării şi ordinea desfăşurării şedinţei sunt stabilite de Bordul Asociaţiei.

 

5.2. Adunarea Generală extraordinară este convocată de Bord din proprie iniţiativă, din iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei, la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii Adunării sau la cererea Cenzorului. Adunarea Generală va fi convocată prin expedierea către toţi membrii a unei scrisori-invitaţii care va conţine date precise privind ordinea de zi, timpul şi locul  convocării şedinţei.

 

5.3. Adunarea Generală:

- aprobă Statutul Asociaţiei, aprobă modificările şi completările în Statut, cu înregistrarea ulterioară, în modul stabilit de legislaţia în vigoare cu votul mai puţin de 2/3 din membrii Asociaţiei;

- alege pe un termen de cinci ani Preşedintele, Bordul şi Cenzorul Asociaţiei;

- examinează şi aprobă rapoartele Bordului;

- examinează comunicările privind rezultatele controalelor activităţii financiar-economice a Asociaţiei, efectuate de către Cenzor;

- aprobă deciziile Bordului de primire şi excludere a membrilor Asociaţiei;

- decide reorganizarea şi lichidarea Asociaţiei, în cazul în care pentru această propunere au votat nu mai puţin de 2/3 din membrii Asociaţiei;

- examinează propunerile Consiliului de Supraveghere in domeniul planificării activităţii şi priorităţii direcţiilor de activitate ale Asociaţiei, precum şi alte propuneri înaintate spre examinare;

 

în caz de necesitate, decide asupra înfiinţării diviziunilor structurale ale Asociaţiei, funcţionînd în cadrul acesteia;

- decide, la propunerea Bordului si Preşedintelui Asociaţiei, în alte probleme ce fac obiectul activităţii Asociaţiei.

 

5.4. Adunarea Generală este deliberativă dacă la aceasta participă mai mult de 50% din membri. Deciziile Adunării Generale sunt adoptate prin vot deschis cu simpla majoritate de voturi, cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Statut. Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele Asociaţiei.

5.5. Bordul Asociaţiei este organul executiv colegial, care conduce Asociaţia între adunările generale, şi este format din 3 membri. Preşedintele Bordului este concomitent Preşedinte al Asociaţiei. Fiecare membru deţine cîte un vot. Adunarea Generală aprobă componenţa Bordului şi candidatura Preşedintelui Asociaţiei.

 

5.6. Atribuţiile Bordului sunt următoarele:

- elaborarea şi aprobarea obiectivelor de bază şi a programelor de perspectivă, a proiectelor Asociaţiei;

- aprobarea deciziilor privind procurarea şi administrarea fondurilor fixe ale Asociaţiei;

- aprobarea regulamentului diviziunilor structurale, reprezentanţelor şi filialelor Asociaţiei;

- luarea deciziilor privind primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;

-  stabilirea cuantumului remuneraţiei angajaţilor Asociaţiei;

- luarea deciziilor asupra altor chestiuni, în limitele competenţei.

 

5.7. Bordul se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei în şedinţă ori de cîte ori apare necesitatea, dar nu mai rar decît o data în trimestru. Şedinţa Bordului se consideră deliberativă, în cazul în care sunt prezenţi cel puţin jumătate din membri. Deciziile Bordului se aprobă prin vot deschis sau secret, cu simpla majoritate de voturi.

 

5.8. Preşedintele Asociaţiei este ales pe un termen de cinci ani  de către Adunarea Generală, avînd următoarele atribuţii:

- asigură conducerea activităţii Asociaţiei;

- reprezintă Asociaţia în toate instanţele de stat şi obşteşti, în organele nestatale, precum şi în structurile internaţionale, şi alte structuri, din Republica Moldova şi peste hotarele ei;

- organizează realizarea deciziilor Adunării Generale şi ale Bordului;

- coordonează elaborarea şi realizarea programelor generale şi speciale ale activităţii Asociaţiei;

- propune spre aprobare Adunării Generale şi a Bordului proiectele de program ale Asociaţiei;

- pune la dispoziţia Bordului recomandări în problemele principale ce fac obiectul activităţii Asociaţiei;

- deschide conturi bancare în instituţiile financiare din Republica Moldova şi din străinătate;

- înfăptuieşte administrarea patrimoniului Asociaţiei;

- elaborează proiectul bugetar al Asociaţiei pentru un an de activitate şi îl prezintă spre aprobare Adunării Generale;

- angajează şi eliberează din serviciu angajaţii Asociaţiei;

- emite ordine, aprobă regulamentele şi instrucţiunile privind activitatea Asociaţiei;

- analizează rapoartele coordonatorilor;

- supraveghează respectarea prevederilor Regulamentului intern al Asociaţiei, evidenţa contabilă şi lucrările de secretariat;

- soluţionează alte probleme ce ţin de competenţa sa.

 

5.9. Preşedintele acţionează fără procură în numele Asociaţiei şi deţine dreptul de a semna documentele (inclusiv financiare) emise de Asociaţie.

 

5.10. In calitate de organ consultativ colegial, în cadrul Asociaţiei poate fi creat Consiliul de Supraveghere, alcătuit din persoane fizice (cetăţeni), care aprobă scopurile şi sarcinile Asociaţiei şi acţiunile concrete ale acesteia, participă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei. Componenţa Consiliului de Supraveghere va fi aprobată de către Adunarea Generală din numărul persoanelor, avînd autoritate deosebită şi bucurîndu-se de consideraţie în societate, avînd merite în sfera dezvoltării şi democratizării spaţiului informaţional în Republica Moldova şi peste hotare.

 

5.11. Consiliul de Supraveghere se convoacă pe măsura necesităţii,  dar nu mai rar de o dată pe an. Consiliul de Supraveghere propune spre examinare Adunării Generale chestiuni privind planificarea activităţii Asociaţiei şi prioritatea direcţiilor de activitate ale Asociaţiei, precum şi alte propuneri orientate spre sporirea eficienţei realizării scopurilor şi sarcinilor statutare ale Asociaţiei.

 

VI. ACTIVITATEA DE CENZOR

 

6.1. Cenzorul Asociaţiei se alege de către Adunarea Generală  pe un termen de cinci ani.

 

6.2. În funcţiile de bază ale Cenzorului Asociaţiei intră:

- efectuarea controlului de gestiune asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei;

- sesizarea organelor de conducere a Asociaţiei despre respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare.

 

6.3. Cenzorul efectuează controale din însărcinarea Adunării Generale sau din proprie iniţiativă, dar nu mai rar de o dată pe an.

 

6.4. La cererea Cenzorului pentru efectuarea controalelor  i se  prezintă  toate  actele  necesare,  documentele  bancare  şi  alte documente,  precum  şi  explicaţiile  personale  ale  persoanelor   cu funcţii de răspundere. Cenzorul informează Adunarea Generală despre rezultatele controalelor.

 

6.5. Cenzorul Asociaţiei este în drept să participe la şedinţele Consiliului de Administrare şi cele ale Adunării Generale cu drept de vot consultativ.

 

6.6. Nu pot fi cenzori membrii Consiliului de Administrare, precum şi persoanele  ce ocupă funcţii de conducere în organele Asociaţiei.

 

VII.  SURSELE   DE   FORMARE   A   MIJLOACELOR   BĂNEŞTI ŞI A ALTOR BUNURI MATERIALE  ALE ASOCIAŢIEI

 

7.1.   -   cotizaţia iniţială de membru este în mărime de 10 lei. Ulterior, modificările privind mărimea cotizaţiei se va decide de către Bord.

- donaţiile benevole de la persoane fizice şi juridice, inclusiv fundaţii, organizaţii, firme, cluburi din ţară şi din străinătate;

- subvenţiile, granturile  şi  donaţiile  ce  urmează  a  fi  utilizate   în  conformitate cu legislaţia în  vigoare, precum şi în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare ale Asociaţiei;

- beneficiul  din  activitatea economica;

- încasările de la petrecerea lecţiilor, expoziţiilor, nominalizărilor, acţiunilor de culturalizare a maselor, instructive, informative şi de altă natură;

 

alte încasări neinterzise de legislaţia Republicii Moldova.

7.2. Asociaţia este în drept să contracteze credite bancare şi comerciale în scopul finanţării programelor sale de activitate.

 

7.3. Asociaţia  poate  avea în  proprietate  orice  bunuri necesare pentru asigurarea materială a activităţii prevăzute de statutul asociaţiei, inclusiv obiecte de proprietate intelectuală (invenţii, modele de utilitate, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine a produselor, mărci de produse şi de servicii, desene şi modele industriale, opere literare, de artă şi de ştiinţă, secretul comercial (know-how) etc.).   Fac  excepţie  obiectele  care,  conform  legislaţiei  sau acordurilor internaţionale, se pot afla numai în proprietatea statului.

 

7.4. Patrimoniul şi beneficiul obţinut de către Asociaţie în rezultatul desfăşurării activităţii economice nu poate fi distribuit între fondatori, membri, persoanele cu funcţii de răspundere, alţi colaboratori şi membrii ai organelor de conducere ale Asociaţiei, ci este folosit pentru realizarea scopurile statutare ale Asociaţiei.

 

7.5. Asociaţia prezintiă organelor de resort şi Adunării Generale, în  modul stabilit de legislaţia financiar-fiscală în vigoare, dări de seamă asupra activităţii financiare.

 

VIII. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

 

Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

 

Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.

Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

 

IX. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

 

Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

 

Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, divizare, separare sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

 

Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

Asociaţia poate fi lichidat în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

 

Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

 

Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

 

Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite în statut conform hotărârii Adunării Generale.

Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.

Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.

 

În Cazul În Care Aveți Nevoie De Ajutor

*

 

 

Întrebare? Apel

Linia noastră de asistență este disponibilă
Ore pe zi:  TEL: +373 22 227099
Luni - vineri: 9:00 - 17:00
Sâmbătă: zi libera

 

Aveți nevoie de sprijin?

Adresa:
str. A.Mateevici 109/1, bir. 306-307
Numărul de fax: +373 22 244667
www.roma.md
 

Scrie-ne acum

Mai jos sunt câteva linkuri interesante pentru tine:
info@roma.md